Uw gezin is ons prioriteit

IN VERBINDING MET UW EIGEN KRACHT

“Met passie leveren wij de best mogelijke interculturele ondersteuning en begeleiding, zowel individueel, als aan gezinnen en kinderen met een etnische achtergrond in Harderwijk en omgeving.”

Zorg met Kleur staat voor respect, betrokkenheid, deskundigheid en kwaliteit.

Visie Zorg met Kleur;

“Met passie leveren wij de best mogelijke interculturele ondersteuning en begeleiding, zowel individueel, als aan gezinnen en kinderen met een etnische achtergrond in Harderwijk en omgeving.”

Doel

Als hulpverleners van Zorg Met Kleur richten wij ons op een volwaardige en actieve participatie van onze cliënten aan de samenleving. Door onze eigen culturele achtergrond en beheersing van zowel de Turkse als Arabisch taal is onze organisatie als een van de weinige in staat ook mensen met een Turkse en Arabische achtergrond te helpen. Binnen deze groep kunnen nogal wat mensen niet optimaal deelnemen aan de samenleving. Soms komt dat door alledaagse gezondheidsproblemen, maar vaker spelen er specifieke sociale en maatschappelijke redenen, die vragen om een interculturele en cultuur-sensitieve aanpak.

Werkwijze

Het aanbod van Zorg Met Kleur reikt onze cliënten de nodige kansen en mogelijkheden aan om zich op eigen kracht verder te ontwikkelen binnen hun eigen levensdomein. Wij gaan uit van de eigen kracht en het kunnen van de cliënten. Om richting te geven aan hun leven zetten wij hun eigen levenservaring , kennis, inzichten en vaardigheden in. Waar nodig speelt het gebruik van de eigen taal daarbij een cruciale rol.

Zorg Met Kleur is een kleinschalig zorgaanbieder, die streeft naar een betrouwbare en toonaangevende positie in de regio op het gebied van diversiteit, participatie en intercultureel zorgaanbod. Al onze hulpverleners hebben een HBO- opleiding genoten.

Missie Zorg met Kleur;

IN VERBINDING MET UW EIGEN KRACHT

Zorg Met Kleur heeft de missie om cliënten, ongeacht hun herkomst en culturele achtergrond, een volwaardige plek te geven in de samenleving, die recht doet aan hun menswaardigheid en kwaliteit van hun leven. Passie voor het vak, creativiteit, openheid, eerlijkheid en respect voor iedereen zijn de kernwaarden van waaruit de medewerkers van Zorg Met Kleur handelen en de gestelde doelen
Met cultuur sensitieve zorg, vanuit een gezinsperspectief, met oog voor de sociale context en culturele achtergrond van de cliënt en zo mogelijk in de eigen taal, wil Zorg met Kleur als specialist in Interculturele begeleiding, bijdragen aan de kwaliteit van mensen en van de samenleving.

Zorg met Kleur staat voor respect, betrokkenheid, deskundigheid en kwaliteit.

Hoe werkt Zorg met Kleur

Kernwaarden:

Vertrouwen

Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in elkaar. Vertrouwen vormt de basis in het contact tussen begeleider en de cliënt. Vertrouwen is noodzakelijk om open en eerlijk met elkaar te kunnen omgaan. Dit geldt ook voor de samenwerking met de collega instellingen en de opdrachtgever.

Verbinden

Wij hechten veel belang aan samenwerking. Samen met de cliënt, samen met zijn-haar omgeving, familie en naasten. Samen met andere instellingen. Wij nemen initiatief om mensen en organisaties met elkaar te verbinden.

Veranderingsgerichtheid

Wij zijn een kleine organisatie hetgeen impliceert dat we samen met de cliënt gericht zijn op verandering (veranderingsgerichtheid). Van de cliënt verwachten wij dat hij/zij de verantwoordelijkheid neemt voor verandering dat gericht is op groei en ontwikkeling. Zorg met Kleur gaat niet onbeperkt door met begeleiding. Als er geen verandering meer mogelijk is, dan wel de wens tot verandering ontbreekt, dan wordt cliënt in goed overleg met de opdrachtgever
en de huisarts geïndiceerd en doorverwezen voor behandeling.

Kern Competenties:

Gezien de kleine omvang van de organisatie heeft Zorg met Kleur momenteel 4 medewerkers. Daarnaast heeft Zorg met Kleur een HBO en een MBO stagiaire. Zorg met Kleur verwacht van haar medewerkers/ stagiaires dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werkzaamheden en zelfstandig kunnen functioneren op het niveau van hun functie. Hierbij is
proactieve inzet een vereiste.

Efficiëntie en samenwerking:

Wij streven naar een flexibele inzet die gericht is op efficiëntie. Vandaag beginnen en niet pas morgen. Samenwerking is noodzakelijk, zowel intern als met externe partijen

Als u zelf niet in staat bent om activiteiten van uw dagelijks leven te plannen en-/of te structureren, kunt u begeleiding krijgen. Het overkomt meer mensen dan u zou verwachten. Onze medewerkers hebben ervaring met cliënten die moeite hebben om grip te krijgen op het dagelijks leven. Wij willen ervoor zorgen dat u uw leven weer op orde krijgt.

U kunt hulp van ons krijgen bij: het regelen van uw dagelijkse zaken, het structureren van uw dag en sociale vaardigheden en het nemen van bepaalde besluiten die ter bevordering zijn voor uw situatie. Wij kunnen u ook helpen bij het voeren van regie en helpen u bij de communicatie met instellingen, zoals de gemeente, uw huisarts e.d. zowel schriftelijk als mondeling.

Wij bieden begeleiding in uw huiselijke omgeving. Hierbij is het belangrijk om samen te werken met derden die bij uw zorg betrokken zijn, bijvoorbeeld uw mantelzorger, huisarts, fysiotherapeut e.d.

U krijgt altijd één vaste hulpverlener, een vertrouwd gezicht. Zij wordt uw helpende hand. De hulpverlener werkt volgens een samen met u opgestelde begeleidingsplan.

Ook bieden wij verlichting voor mantelzorgers. Als u een mantelzorger bent en geconfronteerd wordt met de zorg voor een familielid of kennis, dan willen wij u hier graag bij helpen. Zorg met Kleur kan u instrueren voor wie u zorg draagt. Door het tijdelijk overnemen van de zorg, kunt u zich ontspannen en weer nieuwe energie kunt opdoen.

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien en zich te ontwikkelen tot een zelfstandige jongere. Als opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaan, biedt Zorg met Kleur begeleiding thuis aan kinderen, jongeren en ouders. Samen met het gezin werken we aan oplossingen. Daarbij betrekken en activeren we ook anderen in de directe omgeving die steun kunnen bieden. We helpen gezinnen om de draad weer op te pakken, zodat zij op eigen kracht verder kunnen – zoveel mogelijk zelfstandig en met steun van hun netwerk.

Voor wie:
Zorg met Kleur biedt intensieve orthopedagogische gezinsbegeleiding aan ouders met kinderen van 0 tot 21 jaar. Vaak hebben ouders meerdere opvoedingsvragen en is sprake van (ernstige) gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen bij het kind of de kinderen.

Wat houdt het in:
Ook als alles mis lijkt te gaan, zijn er in ieder gezin momenten dat het wél goed gaat. De gezinsbegeleiding van Zorg met Kleur is erop gericht om die momenten samen met het gezin te benutten en te versterken. Iedereen in het gezin heeft hierbij een zo actief mogelijke rol en inbreng en ouders behouden steeds zelf de regie.

De gezinsbegeleider van Zorg met Kleur maakt samen met het gezin een plan. Daarin staat wat het gezin wil bereiken, hoe ouders en kinderen hieraan gaan werken en wie zij daarbij willen betrekken. Dat kunnen familieleden, vrienden en buren zijn, maar bijvoorbeeld ook de trainer bij de sportclub of een leerkracht op school. Zijn er weinig mensen waar het gezin een beroep op kan doen, dan helpt de gezinsbegeleider om het sociale netwerk van het gezin uit te breiden.

Tijdens de gezinsbegeleiding werken we stap voor stap samen met het gezin aan de gestelde doelen. Er worden afspraken gemaakt, er wordt geoefend met ander gedrag en er wordt regelmatig besproken of er voldoende vooruitgang is en werken we aan oplossingen. Het doel van de gezinsbegeleiding is dat ouders met steun van mensen uit hun omgeving de opvoeding van hun kind(eren) weer zelfstandig aankunnen.